Rycerze Kolumba

Rada 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie

Nabór na partnera do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja

Nabór na partnera do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja

Fundacja Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba Nr 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza nabór na partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W związku z zamiarem przystąpienia do Konkursu na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uruchomiony zostaje nabór na partnera do przygotowania i realizacji projektu.

Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i opracowanie koncepcji projektu, aplikowanie o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia oraz realizacja projektu o charakterze ogólnopolskim, polegającego na stworzeniu kompleksowego programu na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny realizowanych zadań, Fundacja Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba Nr 14000 Im. Jana Pawła II w Krakowie zamierza zaangażować partnera we wspólną realizację celu projektu, wzmacniający tym samym jakość prowadzonych działań i metod wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Partnerstwo w projekcie utworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację wieloaspektowego wsparcia. Fundacja Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba Nr 14000 Im. Jana Pawła II w Krakowie będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.

Zakres partnerstwa:

Do partnerstwa zapraszamy podmiot, który wniesie doświadczenie w zakresie pracy z jedną z grup docelowych projektu, tj. osobami z niepełnosprawnością, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do wysokiego poziomu realizacji projektu, w tym osiągnięcia celów i wskaźników. Szczegółowy zakres działań i opis zadań Lidera oraz Partnera będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. Przed przystąpieniem do realizacji projektu z partnerem wyłonionym w niniejszym naborze, Lider projektu podpisze umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego, wieloaspektowego programu na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poprzez  wdrożenie mechanizmu mentoringu, szkoleń i staży możliwa będzie aktywizacja osób będących w ciężkiej sytuacji.

Do zakresu obowiązków beneficjenta będą należały: rekrutacja uczestników projektu, identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, udzielenie niezbędnego wsparcia finansowego i merytorycznego, a na końcu inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat.

 

 

Kryteria dostępu (weryfikowane na etapie oceny formalnej):

Do naboru może przystąpić wyłącznie podmiot spoza sektora finansów publicznych tj. inny niż wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., który spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:

 1. posiada siedzibę na terenie Polski;
 2. jest podmiotem, który prowadzi aktywną działalność statutową na rzecz wsparcia osób w gorszym położeniu;
 3. posiada co najmniej roczne doświadczenie w działalności w obszarze merytorycznym konkursu;
 4. zgłasza się do konkursu tylko raz (zarówno jako Wnioskodawca, jak i w roli partnera);
 5. nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie stosownego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się;
 6. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych podmiotów, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 7. nie pozostaje pod zarządem przymusowym lub komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (ani nie oddalono wniosku o ogłoszenie jego upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania restrukturyzacyjnego;
 8. żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 9. pozostaje w gotowości do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych (przykładowe formy zabezpieczenia: weksel in blanco z poręczeniem, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy)
 10. Informacje o kryteriach preferencyjnych, punktowanych w ramach oceny merytorycznej znajdują się w Regulaminie naboru na partnera do realizacji projektu pn. „Aktywna integracja – projekty konkursowe” na stronie internetowej: https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-1-2--aktywna-integracja---projekty-konkursowe---rpmp-09-01-02-ip-01-12-020-19#tab2

 

Sposób przygotowania i złożenia oferty współpracy:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór na partnera do realizacji projektu pn. „Aktywna integracja” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa IX Region spójny społecznie, na formularzach występujących w załączeniu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o naboru, tj. nie później niż do dnia 06.09 2019 r. do godz. 16:00 /decyduje data doręczenia /wpływu do siedziby Fundacji Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba nr: 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie:

 1. a) osobiście w siedzibie Lidera Projektu tj. Fundacji Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba Nr 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/22, Kraków, Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomir Wójtowicz, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00,
  b) drogą pocztową, listem poleconym lub poczta kurierską na adres: Fundacja Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba Nr 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/22, Kraków, Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomir Wójtowicz

Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki.

 

Nabór trwa do 06.09.2019 r. godz. 16.00

 

Załącznik:

1. Regulamin konkursu
2. Oświadczenia o rzetelności
3. Zasady przetwarzania danych osobowych
4. Wzór umowy o partnerstwie 
5. Wzór weksla in blanco


Nabór na Partnera

Formularz ofertowy

Copyright © Rada 14000 im. Jana Pawła II Zakonu Rycerzy Kolumba
Rycerze Kolumba w Polsce | Światowa strona Rycerzy Kolumba